ثبت نام ارسال مقاله و دریافت گواهی پذیرش بدون حضور در همایش
[ برگشت به فرم ]
- ارسال مقاله و دریافت گواهی پذیرش بدون حضور در همایش
هزینه ارسال مقاله و دریافت گواهی پذیرش بدون حضور در همایش 250 هزارتومان میباشد.
1 هزینه دریافت گواهی پذیرش مقاله بدون گواهی حضور در همایش
2 نام و نام خانوادگی
3 شماره تماس
4 کدملی
5 شماره پیگیری
6 نام بانک
7 تاریخ واریز وجه

تاریخ شمسى:

8 فایل فیش واریزی
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
9 توضیحات